Pravidla

Pravidla:


I. Úvodní ustanovení

1. Soutěž Miss Roma Internet 2016 (dále jen soutěž) probíhá od 26.2.2016 do 27.3..2016 12:00 na internetových stránkách www.missroma.cz. Vítězkami se stanou dívky s největším počtem hlasů při ukončení soutěže. U soutěže Frajeris platí stejné podmínky pro muže.

2. Soutěže se mohou účastnit všechny dívky i ženy ve věku od 15 let do 29 let. Dívky, kterým není 18 let, ovšem pouze pod výslovným souhlasem rodičů.  Stejné podmínky platí pro soutěž “Frajeris”.


3. Soutěž organizuje Romské internetové rádio iRoma.cz (dále jen Organizátor).


II. Podmínky pro soutěžící


1. Účast v soutěži je zdarma.


2. Soutěžící se může stát osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky:
- žena v rozmezí 15 let - 29 let; muži v rozmezí 15-29 let v dané kategorii
- soutěžící je povinna/povinnen seznámit se a souhlasit s těmito podmínkami a pravidly soutěže

- každá soutěžící je povinna/povinnen v rámci odeslání přihlášky potvrdit svůj souhlas s pravidly soutěže (zaškrtnutím políčka: „Souhlasím s podmínkami a pravidly soutěže“)

- Soutěžit nemohou vítězky/vítězové minulých ročníků


3. Podmínkou přijetí přihlášky je její správné, úplné a pravdivé vyplnění s přiložením všech požadovaných fotografií, které nejsou starší než jeden rok a odpovídají současnému vzhledu soutěžící. Soutěžící mladší 18ti let registrací do soutěže potvrzuje, že má povolení v soutěži soutěžit od svého zákonného zástupce. Fotografie v přihlášce do soutěže musí splňovat tyto parametry: fotografie nesmí být hanlivá ani jinak vulgární - právo na rozhodnutí, zda fotografie splňuje toto pravidlo si vyhrazuje organizátor soutěže; fotografie musí splňovat minimální kvalitu pro zobrazení na stránkách


4. Soutěžící zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že :

a) je autorem fotografie nebo má souhlas autora fotografie s jejím poskytnutím do soutěže a s poskytnutím licence/podlicence Organizátorovi k jejímu užití v rozsahu a způsobem uvedeným v těchto pravidlech.

b) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel.

c) užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob

d) je osobou, zobrazenou na fotografii, popřípadě jejím partnerem či rodinným příslušníkem a do soutěže ji přihlašuje s jejím souhlasem

e) vložením fotografií uděluje výhradní právo k jejich užívání


Soutěžící se zavazuje Organizátora odškodnit z případných nároků třetích osob vznesených proti Organizátorovi, pokud kterékoli prohlášení učiněné výše pod písmeny a), b), c) , d) a e) nebude v souladu se skutečností.


5. Pokud organizátor v průběhu soutěže zjistí, že soutěžící nebo finalistka nesplňuje podmínky soutěže nebo některé z nich nesplnila, má právo ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit bez možnosti odvolání.


Organizátor je oprávněn ze soutěže vyloučit soutěžící, jejichž fotografie

a) neodpovídají zadanému tématu,

b) obsahují prvky násilí či pornografie či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno internetových, popř. tištěných médií vydávaných Organizátorem

d) získaly pořadí v soutěži podvodem při hlasování

e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou

f) nedosahují předepsaných minimálních rozměrů

g) zobrazují nahotu

h) nezobrazují tvář soutěžící dívkyO tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Ze soutěže budou vyloučeni i ti účastníci, kteří budou na stránce publikovat vulgární komentáře, popřípadě napadat jiné účastníky. Důsledkem vyloučení může být i zablokování dalšího přístupu takové osobě na stránky soutěže.
Každá soutěžící je povinna seznamovat se s pravidly soutěže, a to i s případnými pozdějšími aktualizacemi.III. Ceny  a dary


1. Ceny a dary budou zajištěny pro soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění v dané kategorii.


2. Soutěžící odesláním přihlášky bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u výrobce této ceny či daru


3. Ceny a dary ze soutěže nejsou právně vymahatelné


4. Z cen a darů, které soutěžící získají v soutěži, zaplatí daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny organizátorovi soutěže.


5. Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.


6. Výherci budou kontaktováni na telefonním čísle nebo emailu uvedené v registraci. Pokud se Organizátorovi nepodaří kontaktovat výherce nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, stává se výhercem soutěžící, který se v daném kole umístil na nejblíže následujícím místě a splnil veškerá pravidla soutěže. Organizátor učiní zadost povinnosti kontaktovat výherce jednotlivého kola, pokud jej ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese nebo telefonním čísle.


7. Výherce bude muset prokázat svoji opravdovou totožnost se soutěžním profilem. Videohovorem či osobním setkání výherce s organizátorem.


8. Výherci budou ceny a dary zaslány pouze do České republiky a Slovenska. Odeslání ceny a daru do jiné země není možné.


9. Organizátor má lhůtu na odeslání věcné ceny do 45 dnů.


IV. Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů a se zpracováním a zveřejněním fotografií


1. Registrací do soutěže na těchto webových stránkách uděluje subjekt údajů (účastnice soutěže a hlasující) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to v rozsahu dle registračního nebo hlasovacího procesu a to v rozsahu a za účelem realizace soutěže. Tento souhlas je poskytován na dobu ode dne udělení souhlasu


2. Souhlas je poskytován dobrovolně a může být subjektem údajů kdykoli odvolán písemným sdělením organizátorovi soutěže. Subjekt údajů má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na změnu nebo opravu poskytnutých údajů a právo požadovat od Organizátora soutěže vysvětlení nebo odstranění závadného stavu pokud se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem. Tyto práva je potřeba uplatnit písemným sdělením organizátorovi soutěže na emailovou adresu: miss[@]missroma.cz. Nevyhoví-li organizátor soutěže této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo


3. Účastnice soutěže za podmínek uvedených výše uděluje souhlas se zpracováním a zveřejněním svých poskytnutých fotografií, a to za účelem realizace soutěže


4. Subjekty údajů potvrzují, že osobní a citlivé údaje, které jsou na stránkách uvedené, jsou jejich osobními a citlivými údaji, že jsou pravdivé, a že poskytnuté fotografie zachycují účastnici soutěže. Subjekty údajů tímto prohlašují, že poskytnutím osobních a citlivých údajů a fotografií nedochází k porušení osobnostních, autorských nebo jiných práv třetích osob


5. Subjekt údajů dále potvrzuje, že byl o svých právech ze strany organizátora soutěže řádně poučen


V. Závěrečná ustanovení


1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují svůj souhlas s uvedením svého jména, příjmení, místa bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. Tento souhlas stvrdí soutěžící na výzvu organizátora při odesílání on-line přihlášky do soutěže. Soutěžící dále tímto dává organizátorovi soutěže výslovný souhlas k použití poskytnutých osobních údajů k zasílání informačních materiálů týkajících se produktů a služeb organizátora soutěže a partnerů soutěže


2. Odesláním přihlášky bere soutěžící na vědomí a vyjadřuje souhlas s pořizováním a používáním snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny soutěžící, které budou pořizovány v rámci průběhu soutěže; dále výslovně souhlasí dle ustanovení § 12 odst. (1)Občanského zákoníku s užíváním a šířením pořízených obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů a podobizny soutěžících organizátorem soutěže a jeho partnery. Tento souhlas není omezen ani dobou ani teritoriálně. Zároveň se tímto uděluje souhlas organizátora s převodem tohoto oprávnění na třetí osobu


3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla bez předchozího upozornění


4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí


5. Tato pravidla platí k 25. 2. 2016


Organizátor soutěže:

Diana Kováčová,

Srázná 13, Jihlava, 58601

IČ:  03896692